Algemene voorwaarden

Artikel 1      Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht tot de werkzaamheden geeft.
 2. Opdrachtnemer: ASE Administratie.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 4. Indien een bepaling nietig is of vernietigd mocht worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer zal een nieuwe bepaling opnemen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2       Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes van opdrachtgever zijn vrijblijvend, de geldigheidsduur is beperkt. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 2. De overeenkomst komt mondeling tot stand.
 3. Is naar wens van opdrachtgever al begonnen met de werkzaamheden dan is opdrachtgever verplicht de mondeling afgesproken bedragen te voldoen aan opdrachtgever.
 4. De overeenkomst is gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.

Artikel 3       Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, strekking of inhoud van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Partijen kunnen hiervan afwijken.
 2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren.

Artikel 4      Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer bepaalt hoe en door wie de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, kan opdrachtnemer werkzaamheden laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen als daartoe opdracht is verstrekt en opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

Artikel 5      Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle gegevens en bescheiden benodigd voor het correct uitvoeren van de opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Indien de gevraagde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet op de gewenste wijze ter beschikking worden gesteld zijn de daaruit voortvloeiende vertraging en extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
 4. De ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden worden op verzoek van opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 6      Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, behalve bij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking.
 2. Opdrachtnemer mag de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor uitvoering van de opdracht niet gebruiken voor een ander doel. Opdrachtnemer kan hierop uitzondering maken als hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Opdrachtgever maakt de inhoud van rapporten, adviezen of andere uitingen van opdrachtnemer niet openbaar tenzij die zijn opgesteld of gedaan met het oogmerk derden te informeren. Opdrachtnemer kan toestemming tot publicatie geven. De opdrachtgever zal zorgen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7       Opschorting/ontbinding

Opdrachtnemer kan nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever opschorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer indien:

 1. Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe is ingediend.
 3. Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend.
 4. Het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.
 5. Indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld.

Alle vorderingen van opdrachtnemer ten aanzien van opdrachtgever, uit welke hoofde ook, zullen terstond en geheel opeisbaar zijn.

Artikel 8      Honorarium en betaling

 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is door partijen.
 2. Opdrachtnemer brengt zijn honorarium vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, per maand, per kwartaal, per jaar of na afronding van de opdracht aan opdrachtgever in rekening. De verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
 3. Opdrachtnemer kan tijdens de uitvoering van de opdracht tarieven aanpassen aan gestegen kosten en prijzen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Tarieven kunnen in elk geval jaarlijks in redelijkheid aangepast worden.
 4. Betaling door opdrachtgever vindt zonder aftrek of verrekening plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling vindt plaats in euro’s op een door de opdrachtnemer aangegeven bankrekening of in contanten.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald. De wettelijke rente is verschuldigd tot de dag dat het verschuldigde bedrag volledig is betaald.
 6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 7. Gedane betalingen worden in alle gevallen toegerekend aan gemaakte kosten, vervolgens aan berekende rente en tenslotte aan de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 8. Opdrachtnemer kan, indien naar zijn mening de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, van opdrachtgever eisen dat opdrachtgever onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever de verlangde zekerheid niet stelt, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst onmiddellijk te staken en is al hetgeen opdrachtnemer van opdrachtgever uit welke hoofde ook te vorderen heeft, direct opeisbaar.
 9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 9      Klachten

 1. Klachten over verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag moeten schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de betreffende stukken, of binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs nier eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer worden gemeld.
 2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Bij een terechte klacht heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het reeds betaalde honorarium.

Artikel 10   Leveringstermijn

 1. De termijn voor het afronden van de opdracht begint te lopen nadat een overeengekomen vooruitbetaling volledig is ontvangen of nadat de voor de uitvoering benodigde bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Fatale termijnen moeten uitdrukkelijk als zodanig zijn overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 11   Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
 2. Opzegging dient mondeling of schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 12   Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van hem kan worden verwacht. Bij een fout gemaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de ontstane schade.
 2. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 7. Opdrachtnemer behoudt het recht om voor zover mogelijk de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het uitvoeren van de opdracht vervallen in ieder geval 1 jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan hiervan, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 13    Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
 3. In afwijking van voorgaande kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer geschillen voorleggen aan een college voor geschillen.

Artikel 14    Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is de laatste versie van de Algemene Voorwaarden zoals geplaatst op www.aseadministratie.nl c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met opdrachtgever.
 2. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.